Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Câu tường thuật trong tiếng anh và bài tập có đáp án ( REPORTED SPEECH)

Câu tường thuật trong tiếng anh và bài tập có đáp án
( REPORTED SPEECH)

Câu tường thuật là gì?

Ex: She said ,” The exam is difficult”.
Ex: Hoa said,”I want to go home” -> Hoa said she wanted to go home. (indirect speech)

Các loại câu tường thuật cơ bản trong tiếng anh

Câu tường thuật ở dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V
*says/say to + O -> tells/tell + O                                         
* said to + O ->told+O
Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.
 Câu tường thuật ở dạng câu hỏi
a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to know/wondered+if/whether+S+V
Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.
(Chuyển câu hỏi ở câu trực tiếp sang dạng khẳng định rồi thực hiện thay đổi thì,trạng từ chỉ thời gian,nơi chốn,chủ ngữ,tân ngữ...)
b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V
* says/say to + O  -> asks/ask + O
* said to + O  -> asked + O.
Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.
Câu tường thuật ở dạng câu mệnh lệnh
*Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.
Ex: ”Please wait for me here, Mary.
”Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.
*Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.
Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us. -->The teacher told us not to talk in class.
*Reporting verbs: 
- agree, decide, offer, promise, refuse...+ to-infinitive 
- advise, ask, encourage, invite, remind, tell, want, warn...+ O + to infinitive
- admit(thừa nhận), deny(phủ nhận), stop, suggest...+-ing form)
Câu tường thuật ở dạng câu điều kiện ở lời nói gián tiếp:
a.Điều kiện có thật, có thể xảy ra (đk loại 1):
- Chúng ta áp dụng quy tắc chung của lời nói gián tiếp (lùi thì)
Ex: He said,”If I have much money, I’ll travel around the world.” -> He said (that) If he had much money, he would travel around the world.
b.Điều kiện không có thật/giả sử (đk loại 2, loại 3):
- Chúng ta giữ nguyên,không đổi.
Ex: ”If I had two wings, I would fly everywhere”,he said -> He said If he had two wings, he would fly everywhere.

Một số trường hợp khác cầ lưu ý khi sử dụng câu tường thuật

* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa đề nghị làm gì cho ai ta sử dụng cấu trúc: - offer to do st:
Ví dụ: - He said “Shall I make you a cup of coffee?” -> He offered to make me a cup of coffee.
*Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa khuyên bảo ta sử dụng cấu trúc sau: - advise sb to do st: khuyên ai đó nên làm gì.
Ví dụ: - He said  to me “You should go to bed early”. -> He advised me to go to bed early.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa mời mọc ta sử dụng cấu trúc sau: -  invite sb to do st
Ví dụ: - My friend said “Will you go the zoo with me?” -> My friend friend invited me to go to the zoo with her.
* Khi trong dấu ngoặc kép là câu cảm thán ta sử dụng động từ “exclaim”
Ví dụ: - She said “What an intelligent boy!” -> She exclaimed that the boy was intelligent.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa xin lỗi ta sử dụng cấu trúc: - apologize (to sb) for st/ for doing st: xin lỗi (ai) về điều gì/ vì đã làm gì
Ví dụ: - She said "I'm sorry. I'm late." -> She apologized for being late.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa nhắc nhở ta sử dụng cấu trúc: - remind sb to do st: Nhắc nhở ai làm gì
Ví dụ: - My mother said "Don't forget to bring your umbrella. -  My mother reminded me to bring my umbrella.
* Khi trong dấu ngoặc kép mang nghĩa buộc tội ai đó ta sử dụng cấu trúc: - accuse sb of st/ doing st: Buộc tội ai về điều gì/ vì đã làm gì
Ví dụ: - She said "No one else but you did it." -> She accused me of doing it.

Cách tường thuật chuyển từ câu nói trực tiếp sang câu nói gián tiếp

Ta cần phân tích cấu trúc của câu trực tiếp và câu gián tiếp qua các ví dụ sau:
- My mother said “I want you to study harder.” (Mẹ tôi nói “Mẹ muốn con học hành chăm chỉ hơn.)
Ta có:  
- Động từ “said” được gọi là “Động từ giới thiệu”
- Động từ “want” là động từ chính trong câu trực tiếp.
- “I” là chủ ngữ trong câu trực tiếp
- “you” là tân ngữ trong câu trực tiếp
- My mother said / told me that she wanted me to study harder. (Mẹ tôi nó bà ấy muốn tôi học hành chăm chỉ hơn)
Ta thấy các thành phần như “động từ giới thiệu”, động từ chính, các đại từ (I/you/…) trong câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp đều phải biến đổi. Vậy những thành phần nào cần biến đổi, và biến đổi như thế nào, ta sẽ đi vào từng loại câu cụ thể.

Các thành phần cần biến đổi trong câu gián tiếp:

* Các đại từ: Ta cần thay đổi đại từ sao cho phù hợp với ngữ cảnh trong câu
*  Thay đổi thì của câu:
Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ
Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Hiện tại đơn-> Quá khứ đơn
Hiện tại tiếp diễn-> Quá khứ tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành-> Quá khứ hoàn thành
Quá khứ đơn-> Quá khứ hoàn thành
Quá khứ tiếp diễn-> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tương lai đơn: will/ shall-> would/ should
Tương lai gần: be going to-> was/were going to
* Thay đổi một số động từ khuyết thiếu:

Trực tiếpGián tiếp
cancould
willwould
shallshould
musthad to
maymight
* Thay đổi Đại từ
Các đại từ nhân xưng và đại sở hữu khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang lời nói gián tiếp thay đổi như bảng sau:
Đại từ
Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Đại từ nhân xưng
Ihe/she
wethey
youthey/I/he/her
mehim/her
usthem
youthem/me/him/her
Đại từ sở hữumyher/his
ourtheir
yourthem/my/his/her
minehis/hers
ourstheirs
yourstheirs/mine/his/hers
Đại từ chỉ địnhthisthat
thesethose
* Các trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian:

Trực tiếp
Gián tiếp
Here
Now
Today
Ago
Tomorrow
The day after tomorrow
Yesterday
The day before yesterday
Next week
Last week
Last year
There
Then
That day
Before
The next day / the following day
In two day’s time / two days after
The day before / the previous day
Two day before
The following week
The previous week / the week before
The previous year / the year before

Bài tập câu tường thuật có đáp án

Bài 1. Rewrite following sentences so that the meaning stay the same.
1.”If I were you, I wouldn’t buy this car” 
-> He advised...................................................................................................
2.”Shall I carry your suicase, Lan?”said Nam. 
-> Nam offered.................................................................................................
3.”Yes, all right, I’ll share the food with you, Dave.” 
-> Ann agreed..................................................................................................
4.”Sue, can you remember to buy some bread?” 
-> Paul reminded..............................................................................................
5.”Don’t touch anything in this room”, the man said to the children. 
-> The man ordered..........................................................................................
6.”I must go home to make the dinner”, said Mary. 
-> Mary............................................................................................................
7.”Are you going to Ho Chi Minh City next week?”Tom asked me. 
-> Tom asked...................................................................................................
8.”Have you finished your homework?”Mom asked. 
-> Mom asked if...............................................................................................
9.She said to me:”I can’t do it by myself” 
-> She told me that..........................................................................................
10.”Does your brother live in London,Nam?”Lan asked. 
-> Lan wanted to know if.................................................................................
11.”Don’t repeat this mistake again.”his father warned him. 
-> His father warned him.................................................................................
12.”Give me a smile,”The photographer said to me. 
-> The............................................................................................................
13.”Don’t leave these book on the table” ,the librarian said to the students 
-> The librarian told the students......................................................................
14.”Have you travelled abroad much?”he asked me.
 ->He.............................................................................................................
15.”Who has written this note?” the boss asked the secretary. 
-> The boss asked...........................................................................................
16.”I have just received a postcard from my sister,”my friend said to me. 
-> My friend told me.........................................................................................
17.”This story happened long ago”he said. 
-> He said.......................................................................................................
Câu 2
1 "Don't repeat this mistake again!" the instructor warned the sports¬man. ......................................................................................................................
2 "Leave your address with the secretary," the assistant said to me. ......................................................................................................................
3 "Phone to me for an answer tomorrow” the manager said to the client. ......................................................................................................................
4 "Don't be so silly," the father said to the kid. ......................................................................................................................
5 "Give a smile," the photographer said to me. .....................................................................................................................
6 "Please, help me to make a decision," Ann asked her friend
......................................................................................................................
7 "Don't leave these books on the table, put them back on the shelf," the librarian said to the student. 
.....................................................................................................................
8 "Be a good girl and sit quietly for five minutes," the nurse said to the child. .....................................................................................................................
9 "Leave your things here," my companion advised me. .....................................................................................................................
10 "Don't discuss this question now," said the chairman to the participants.
....................................................................................................................
Câu 3.
1 "Will it be safe to stay in the mountains for the night if the weather doesn't change for the better?" we asked the guide. .....................................................................................................................
2 The porter said to me, "I'll wake you up, when the train arrives in Leeds." ......................................................................................................................
3 My wife said to me: "While you are away, I'll do the packing." .....................................................................................................................
4 "Don't leave until I phone you," he asked me. .....................................................................................................................
5 "After he leaves hospital, they'll take him to the South," the doctor said. ......................................................................................................................
6 "They'll wait for the fisherman to return until it gets dark," the local man explained to me. ......................................................................................................................
7 As soon as I hear from him, I'll let you know," my neighbour said to me. .......................................................................................................................
8 I’ll live in town till my husband returns from the expedition and when he returns, we'll go to the seaside together," she said. ......................................................................................................................
9 The mother said to her son, ."Sit still, please." .......................................................................................................................
10 John said to his friend, "Come and spend a week with us." .......................................................................................................................
Câu 4.
1 "Have you travelled abroad much?" he asked me. .......................................................................................................................
2 "Who has written this note?" the boss asked the secretary. ........................................................................................................................
3 "I've just received a postcard from my sister," my friend said to me. ..........................................................................................................................
4 "The students also took part in arranging the conference," the chair¬man said. ...........................................................................................................................
5 "Have you been here long?" the stranger asked me. ............................................................................................................................
6 "Did you really see this happen with your own eyes?" the policeman asked the boy. .............................................................................................................................
7 "I hope they will have taken a decision by the end of the meeting," she remarked. ............................................................................................................................
8 "Did you watch the detective film on TV yesterday?" he asked her. ...........................................................................................................................
9 "This story happened long ago," he said, "and few people remember anything about it." .............................................................................................................................
10 "I haven't read so interesting a book since I don't remember when," she said. ...........................................................................................................................
Câu 5.
1 Tom said to the girl: "When did you have this picture taken?"
2 "Shall we go somewhere for a cup of coffee after class?" Tom said.
3 John said to Mary, "Why don't you wear your hair a little longer."
4 "Would you like another cup of tea?" the landlady said to the guest.
5 My sister said to me, "What about going to see Aunt Mary on Sunday?"
6 She asked me, "Have you ever seen a flying saucer?"
7 James said: "Do you want me to type this letter for you?"
8 Alfred said to John, "I didn't use your cassette player! Someone else did, not me."
9 Father said, "I was the superintendent while this school was being built."
10 The woman said, "If I had a gas stove, it would save me a lot of time."
Câu 6.
1 Jane said to Bill, “When do you expect to finish your assignment?"
2 The man said to the boy: "Can you show me the way to the bank?"
3 Fred asked the postman: "Are there any letters for me today?"
4 Henry said to the librarian, "How many books can I borrow at a time?"
5 John asked his friend, "How did you manage to know my phone number?"
6 “These old buildings might have already disappeared by the time I am back next year?" he said
7 The boys said to the old woman: "What can we do to help you?"
8 The guests said to the doorman: "Where should we leave our coats?"
9 Tom asked his brother: "Why did you advise them to go sight-seeing on foot?"
10 I asked the children: "Who took away the magazines from my desk?"
Đáp án bài tập
Câu 1.
1.He advised me not to buy that car.
2.Nam offered to carry Lan’s suitcase.
3.Ann agreed to share the food with Dave.
4.Paul reminded Sue to buy some bread.
5.The man ordered the children not to touch anything in that room.
6.Mary said that she had to go home to make the dinner.
7.Tom asked me if/whether I was going to Ho Chi Minh City the next week/the following week.
8.Mom asked if I had finished my homework.
9.She told me that she couldn’t do it by herself.
10.Lan wanted to know if Nam’s brother lived in London.
11.His father warned him not to repeat that mistake again.
12.The photographer told me to give him a smile.
13. The librarian told the student not to leave those books on the table.
14.He asked me if I had travelled abroad much.
15.The boss asked the secretaty who had written that note.
16.My friend told me she had just received a postcast from his sister.
17.He said that story had happened long before
Câu 2.
1.The insructor warned the sportsman not to repeat that mistake again.
2.The assistant told me to leave the address with the secretary.
3.The manager asked the client to phone to him for an answer the next day/the following day.
4.The father told the kid not to be so silly.
5.The photographer told me to give a smile.
6.Ann asked/begged her friend to help her make a decision.
7.The librarian told the student not to leave those books on the table,but to put them back on the shelf.
8.The nurse told the child to be a good girl and to sit quietly for five minutes.
9.My companion advised me to leave my things there.
10.The chairman asked the participants not to discuss that question at the moment.
Câu 3.
1.We asked the guide if it would be safe to stay in the mountains for the night if the weather didn’t changed for the better.
2.The porter told me he would wake me up when the train arrived in Leeds.
3.My wife told me that she would do the packing while I was away.
4.He told me not to leave until he phoned me.
5.The doctor said that after he left hospital they would take him to the South.
6.The local man explained to me that they would wait for the fisherman to return until it got dark.
7.My neighbour told me she would let me know as soon as she heard from him./ -My neighbour promised to let me know as soon as she heard from him.
8.She said that she would live in town untilher husband returned from the expedition and that when he returned,they would go to the seaside together.
9.The mother told her son to sit still.
10.John asked/told his friend to come and spend a week with him.
Câu 4.
1.He asked me if I had travelled abroad much.
2.The boss asked the secretary who had written that note.
3.My friend told me she had just received a postcard from his sister.
4.The chairman said that the students had also taken part in arranging the conference.
5.The stranger asked me if I had been there long.
6.The policeman asked the boy if he had really seen that happen with his own eyes.
7.She remarked that she hoped they would have taken a decision by the end of the meeting.
8.He asked her if she had watched the detective film on Tvthe day before/the previous day.
9.He said that story had happened long before and that few people remembered anything about it.
10.She said that she hadn’t read so interesting a book since she didn’t remember when.
Câu 5.
1.Tom asked the girl when she had had the picture taken.
2.Tom suggested going somewhere for a cup of coffee after class.
3.John suggested that Mary should wear her hair  a little longer.
4.The landlady invited the guest to have another cup of tea.
5.My sister suggested us going to see Aunt Marry on the Sunday.
6.She asked me if I had ever seen a flying saucer.
7.James offered to type the letter for me.
8.Alfred denied using/having used John’s cassette player and said that someone else did.
9.Father said he had been the superintendent while that school was being built.
10.The woman said that if she had a gas stove it would save her a lot of time.
Câu 6.
1.Jane asked Bill when he expected to finish his assignment.
2.The man asked the boy if he could show him the way to the bank.
3.Fred asked the postman if there were any letters for him that day.
4.Henry asked the librarian how many books he could borrrow at a time.
5.John asked his friend how he had managed to know his phone number.
6.He said those old buildings might have already disappeared by the time he was back the following year.
7.The boys asked the old woman what they could do to help her.
8.The guests asked the doorman where they should leave their coats.
9.Tom asked his brother  why he had advised them to go sight-seeing on foot.
10.I asked the children who had taken away the magazines from my desk.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA

..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
");