Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

TẠI SAO NÊN CHO TRẺ TIẾP CẬN SỚM VỚI TIẾNG ANH.

Tâm lý đặc trưng của trẻ chỉ làm những điều mình thích, gượng ép thường phản tác dụng. Việc học tiếng Anh cũng vậy, bố mẹ cần hiểu rõ đặc điểm này để giúp bé phát triển tốt....

HỌC TIẾNG ANH THẦN TỐC CHO TRẺ MẦM NON

Thứ 1: Luôn học và xem lại các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải các từ riêng biệt. Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó ở trong...

PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG ANH HIỆU QUẢ DÀNH CHO TRẺ

Vừa học vừa chơi – Trẻ tiếp thu kiến thức tốt hơn. Vui chơi là niềm vui của trẻ em. Vui chơi là cách mà trẻ em học tập. ...

99 CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH THÔNG DỤNG

How To Learn English! Here are some tips which may help you to master the English Language!

NHỮNG SAI LẦM MẮT PHẢI KHI DẠY CON HỌC TIẾNG ANH

Tránh việc tạo đè nặng tư duy “dạy” và “học”, khiến việc học hỏi, tìm tòi một ngôn ngữ mới của con trẻ trở thành một áp lực vô hình. Tương lai có thể khiến trẻ cảm thấy sợ việc học.....

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 6 - TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁNChoose the best option to complete each sentence.
1/ – A: Would you like ______tea? – B: No, thanks. 
A. any            B. some          C. a         D. many
2/ There ______ much beer in the bottle.     
A. isn’t      B. aren’t C. is not      D. A&C
3/ Mai ______ games with her brother.    
A. often play   B. often plays  C. plays often    D. play often
4/ Hoa is sitting ______ her parents now.   
A. next     B. opposite          C. in front     D. to the left
5/ – A: What ______ are her eyes? –B: They are black.               
            A. subject      B. color              C. time          D. class
6/ – A: Are there any English ______ in your class? – B: No, there aren’t.
           A. students                 B. schoolboy            C. child              D. teacher
7/ – A: How much ______ is there in the bridge? –B: There’s a lot.
           A. eggs                  B. oranges                C. milk             D. apples
8/ I’m going ______ some oranges.      
A. buying       B. buy         C. buys        D. to buy
9/ My sister is ______me.     A. tall than    
B. taller than        C. than tall       D. than taller
10/ The Mekong River is______ than The Red River. 
A. longer        B. taller    C. shorter    D. higher
11/ She is from Japan. She speaks ______.  
A. Vietnamese     B. English           C. Chinese   D. Japanese
12/ Mount Everest is ______mountain in the world.
A. the high        B. the higher            C. highest              D. the highest
13/ She is studying hard. She is going to be______ student in my class.
A. the best                             B. best             C. the better               D. better
14/ – A: Let’s______ swimming this afternoon! – B: That’s a good idea! Let’s______ that!
A. going/doing                      B. to go/do                          C. go/do         D. go/doing
15/ What do you often do______ the summer?    
A. at         B. in         C. on        D. for
16/ What______ the weather like in the spring?  
A. do      B. is            C. does       D. A&B
17/ They ______ for a walk after school. 
A. go often    B. often go   C. often going   D. going often
18/ Nam ______ to school in the evening. 
A. never go   B. go never   C. never goes  D. goes never
19/ – A: ______ does Nam have a toothache? –B: Because he eats too much candy.
           A. What                      B. When                              C. Why                  D. Who
20/ ______no old trees in our school garden.    
A. There are B. There’re    C. There is     D. A&B        
21/ His father works in a factory. He is an _________.
           A. student                       B. engineer                      C. teacher                 D. doctor
22/ It’s noisy in the_________, but it’s quiet in the_________.
           A. country/city               B. country/country         C. city/country          D. city/city
23/ There_________ many cars _________the street.
           A. is/in                             B. are/to                            C. is/on               D. are/on
24/ –A: What do you do _________your free time? –B: I often listen _________ music.
           A. at/to                            B. on/in                            C. to/in                D. in/to
25/ Mrs. Brown often travels to Vietnam _________plane.  A. on     B. by     C. with    D. in
26/ Would you like _________oranges?    A. some          B. any              C. an          D. a
27/ The Mekong River is _________ river in Vietnam.
           A. the longest                 B. the shortest                 C. longer                 D. shorter
28/ There is _________oil in the bottle.    A. a lot of       B. many             C. a little         D. a few
29/ Their favorite _________is English.    A. subject     B. song       C. book       D. sport
30/ Are there _________rice paddles in the country?       A. any            B. some     C. a       D. an
31/ My brother _________happy because today is _________birthday.
           A. feels/her                     B. feels/its                        C. feels/his          D. feels/their
32/ In the evening, my family always have rice and fish _________dinner.
           A. on                                B. in                                C. for             D. to
33/ Do you enjoy hot food _________ cold food?    
A. and        B. or       C. but       D. with
34/ Can you _________the small cat opposite the street?
           A. watch                          B. know                            C. see               D. hear
35/ –A: What about _________to music? –B: Yes, let’s do it!
           A. listening                     B. listen                            C. to listen          D. all are correct
36/ Nam _________breakfast at six o’clock every morning.
           A. usually eats                B. usually has                  C. has usually           D. A&B
37/ There is a big yard _________ front of her house.   
A. in      B. on           C. to      D. at
38/ – A: What’s your favorite _________? – B: I like cheese and hamburger.
           A. drink                           B. sport                 C. subject                 D. food
39/ She_________ beer or tea.     
A. don’t like      B. never likes        C. never like    D. likes never
40/ She _________her hair right now.    
A. is washing       B. washes       C. wash     D. washing
41/ – A: Is Susan _________school? –B: No, she’s at home.     
A. in      B. at     C. on    D. under
42/ What color _________his new car?    
A. have             B. is         C. does             D. are
43/ They always go to school _________bicycle.   
A. with           B. in       C. on        D. by
44/ I do my _________before going to class.
              A. home work           B. homework              C. homeworks               D. housework
45/ Mr. Pike _________us English twice a week.   
A. teach    B. teaches    C. teaching   D. to teach
46/ Tom and _________are going to the birthday party together.   
A. I    B. me   C. my  D. mine
47/ Are you free _________Saturday?     
A. on        B. at               C. in         D. into
48/ –A: Where is your mother? –B: She's _________the kitchen.   
A. in     B. on C. into    D. at
49/ Mary is doing her homework and _________brother is helping her.
              A. she                B. hers          C. her         D. she's
50/ There are _________eggs on the table.    
A. some        B. any      C. a little      D. much
51/ Her mother works in a hospital. She is a(n) _________.
              A. engineer               B. farmer           C. teacher                D. nurse
52/ It’s noisier in the city _________ in the country.    
A. to        B. with         C. than      D. from
53/ What do you do _________your free time?    
A. at    B. on      C. to         D. in
54/ My mother often travels to HCM City _________bus.     
A. on     B. by     C. with     D. in
55/ The Red River is_________ than The Mekong River.
              A. longer                          B. shorter                         C. taller D. higher
56/ There are _________people in the room.   
A. a lot           B. many        C. a little       D. any
57/ Their favorite _________is table tennis.   
A. subject      B. song        C. book       D. sport
58/ Can you _________ English?    
A. say                 B. talk        C. tell          D. speak
59/ What about _________to music?    
A. listening          B. listen      C. to listen     D. all are correct
60/ Nam usually has breakfast _________ six o’clock every morning.    
A. on   B. in   C. at     D. to
61/ There is a big well in front _________my uncle’s house.  
A. of        B. from     C. to       D. on
62/ She _________her room every morning.  
A. is cleaning      B. cleans             C. clean      D. cleaning
63/ I usually go __________ with my friends.
             A. table tennis             B. badminton                 C. school                D. camping
64/ –A: __________ the weather like in the fall? –B: It’s cool.
             A. How               B. How’s           C. What                   D. What’s
65/ You feel tired. Would you like __________ hot drinks?  
A. any        B. some     C. a    D. an
66/ Lan and Xuan __________ their kites in their free time.
             A. often fly           B. fly often          C. often flies             D. flies often
67/ Mexico City is __________ Tokyo. 
A. bigger    B. bigger than     C. smaller    D. smaller than
68/ – A: Can I help you? – B: _________________________.
             A. Yes, I’d like some beef, please                        B. Yes, some beef, please   
             C. Yes, I’d like some                                             D. A and B are correct
69/ Her lips are __________.       
A. tall          B. long             C. full           D. short
70/ It’s a beautiful day. __________ go to the beach and have a good time there?
             A. Let’s              B. What                  C. What about               D. Why don’t we
71/ – A: __________ is a bowl of noodles? – B: It’s 15,000 dong.
             A. How                          B. How much                   C. How many           D. How long
72/ It’s very cold in the __________, so we always wear warm clothes.       
             A. winter                       B. fall                                C. summer               D. spring
73/ What color is your mother’s __________?      
A. eyes           B. shoulders  C. hair       D. teeth
74/ The weightlifter isn’t weak. He is __________.   
A. light      B. strong     C. thin      D. full
75/ Minh likes __________ in the mountains on the weekend.
             A. walk               B. walked                     C. walking              D. walks
76/ He wants __________ an engineer.     
A. to be          B. be          C. being           D. is
77/ – A: How long are you going to visit your uncle in Nha Trang? – B: __________ two weeks.
             A. On                 B. At                C. For               D. By
78/  Lan: What about __________ Cham Temple and Hoi An ancient town?
         Hoa: That’s a good idea.
             A. visit                          B. to visit                          C. visiting                     D. visits
79/ – A: Where are you from? – B: ________________________.
             A. You’re from France    B. I are from France       C. I am from France     D. I am French
80/ He isn’t tall. He is _______.     
A. short              B. oval       C. round          D. thin
81/ He _______ volleyball at the moment.   
A. play    B. plays     C. is playing   D. are playing
82/ - A: _______ is a dozen eggs? –B: 28,000 dong.
            A. How much                B. How often                   C. How long               D. How many
83/ The weather _______ hot in the winter.   
A. is often   B. often is    C. often isn’t   D. is never
84/ There are _______ apples on the table.      
A. some          B. any         C. much     D. a lot
85/ -Sales girl: Can I help you? -Nga: Yes, I _______ some meat.
            A. like               B. likes                   C. do like                D. would like
86/ He is going to stay _______ a hotel.    
A. with              B. on               C. at           D. of
87/ –A: _______ are you going to stay with your aunt? –B: For two weeks.
            A. How much                B. How long                    C. How often               D. How many
88/ Mr. Hung is going to _______ some photos.    
A. write            B. do         C. take         D. make
89/ My mother is going to _______ the housework tomorrow.
            A. do                               B. make                            C. doing                   D. does
90/ _______is a ball game. There are eleven players in each team.
            A. Skipping                   B. Soccer                          C. Swimming                D. Volleyball       
91/ In the _______it’s often hot all day.     
A. spring        B. summer     C. winter        D. fall
92/ – A: What’s the _______like in the autumn? – B: It’s cool.
            A. time                           B. night                             C. weather                        D. day
93/ – A: What are you going to do _______ the weekend? – B: I’m going to visit my grandparents.
            A. on                               B. at                                  C. in                                  D. to
94/ – A: Let’s go to the movies! – B: That’s a good _______.                                                                   
            A. opinion                     B. thought                        C. idea                              D. way
95/ –A: What _______you _______in your free time? – B: I often listen to pop music.
            A. does/do                     B. do/does                        C. do/do                        D. do/doing
96/ She often _______ her grandmother on weekends.
            A. visit                           B. visiting                        C. to visit                         D. visits
97/ She listens to music_______.
            A. two times a week     B. a week twice               C. twice a week               D. a twice week
98/ Is your school _______or _______?
            A. big/small                   B. country/city                C. new/small                    D. big/old
99/ Nga’s father _______to music every day.      A. listens     B. listen     C. listening   D. to listen
100/ - A: _______does your father do? – B: Oh, he is an engineer.
            A. Where                       B. Who                             C. When                           D. What
101/ - A: How many floors does your school have? – B: _______two floors
            A. There is                     B. It has                            C. There have                  D. It have
102/ -A: Where do you live? –B: I live _______Hanoi.      A. on         B. in       C. at      D. next
103/ – A: Are these your books? –B: Yes, _______.
            A. those are                   B. these are                      C. they are                        D. it is
104/  Which grade _______you in?    A. be              B. is           C. am         D. are
105/  I go to school _______bus every day.       A. at         B. by             C. in            D. on
106/ - A: What are you doing, Nam? –B: I’m _______my homework.
            A. do                               B. doing                            C. does                             D. to do
107/ The toy store is _______the bookstore and the bakery.   A. at   B. in front   C. on   D. between
108/  My brother and I _______students.       A. am             B. are       C. is        D. isn’t
109/  I live _______Tran Phu Street.     A. at         B. on       C. in         D. to
110/ - A: _______is that? –B: That’s my sister.     A. What      B. Which       C. Who     D. Where
111/ How __________kilos of beef does she want?      A. many    B. much   C. often    D. about
112/ - A: How _________oranges would you like?       -B: Six. And _________ tea, please.
            A. much/some               B. many/any                    C. much/any                    D. many/some
113/ Listen! Who_______ to your sister?   A. is going to talk  B. talks   C. does talk   D. is talking
114/ Ho Chi Minh City is _______ city in Vietnam.   A. biggest    B. the biggest    C. bigger    D. big
115/ - A: Is this a book? – B: No, it isn’t. It’s an________.  A. ruler   B. book     C. Eraser       D. pen
116/ I am not________, so I don’t want to drink anything.
            A. hungry                       B. thirsty                          C. full               D. small
117/ –A: ________does your brother work? – B: He works in a big factory near our house.
            A. What                          B. Where                          C. When               D. How
118/ I’m going to the ________now. I want to buy some bread.
            A. post office                B. drugstore                     C. bakery               D. toy store
119/ The opposite of “weak” is ________.       A. thin        B. small         C. strong        D. heavy
120/ ________long or short?
            A. Does Mai have hair        B. Is Mai’s hair        C. Does Mai’s hair have      D. Is hair of Mai
121/ I need a large ________of toothpaste.        A. bar      B. can        C. tube       D. box
122/ This is Nga. _______ school is big.         A. Her       B. His          C. Your        D. My
123/ The traffic lights are red. You______ stop.    A. must not      B. must     C. can     D. cannot
124/ Look! The children ___________soccer in the stadium.
       A. is playing              B. play                C. are playing                         D. playing
125/ On the street, there_____________ a park, a restaurant, and a toy store.
            A. is                                B. has                                C. are D. aren’t
126/ What color ____________her eyes?       A. is         B. are      C. do           D. does
127/ Minh lives in the city__________ his parents.    A. in         B. near        C. with     D. next to
128/ My classroom is __________ floor.
            A. in the second            B. on the two                   C. on second D. on the second
129/ Minh is in his room now. He __________ English.
            A. learns                         B. to learn                        C. are learning D. is learning
130/ __________ an awful day!        A. How       B. What      C. Which      D. Where
131/ My birthday is __________ the __________ of November.
            A. on / thirty                  B. at / thirtieth                 C. in / thirtyD. on / thirtieth
132/ What is the last month of the year?
            A. September                B. December                    C. November             D. January
133/  The father is looking __________ his children.       A. of      B. on     C. for      D. with
134/  –A: Is Singapore rather crowded? –B: No, __________.
            A. it isn’t                        B. there isn’t                    C. it’s not             D. there’s not
135/  He works in a factory. He __________ a teacher.
            A. is                                B. isn’t                              C. is not                D. B&C
126/ Let’s __________ fishing.
            A. go                               B. going                            C. to go                 D. are going
137/ Mr. Hung is a farmer. He raises __________ chickens on his farm.
            A. a little                        B. many                            C. lots D. much
138/ – A: __________ is she from? – B: She is from Japan.
            A. Who                           B. What                            C. Where                      D. When
139/ - A: What __________ you like for lunch? – B: I’d like some beef and fish.
            A. must                           B. mustn’t                        C. would                     D. can
140/ He weighs 80 kilos. He is ___________.    A. thin            B. tall       C. short          D. fat
141/ -A: ___________oranges do you need? –B:  A dozen.
            A. How many                B. How much                  C. How               D. What
142/ How much is this ___________of cooking oil?   A. tube    B. box    C. bar      D. bottle
143/ I’m ___________. I’d like some rice and meat.    A. tired    B. hot     C. hungry    D. full
144/ Carrots, beans and onions are some kinds ( loại ) of ___________.
            A. vegetables                B. food                             C. drink                D. fruit    
145/ How many ___________are there on your feet?    A. Knees     B. fingers     C. Toes      D. lips
146/ – A: Do you have ___________soda? –B: Yes, there is some in the bridge.
            A. some                          B. any                               C. a                       D. an
147/ What color ___________ Mary’s eyes?     A. is     B. are       C. am         D. is not
148/ ___________is my favorite drink.      A. Orange juice    B. Meat    C. Vegetables   D. Rice
149/ - A: ___________? –B: I’m tired and thirsty.
            A. What would you like?                                       B. How much is it?
            C. How do you go?                                                  D. How do you feel?
150/ -A: How much are a bowl of rice noodles and an ice-cream? –B: ___________
            A. Yes. What do you need?                                   B. It is round.
            C. They are 35,000 dong.                                       D. A dozen, please.
151/ Nam is ___________ than his younger sister.         A. old     B. older     C. young     D. younger
152/ He grows ___________vegetables on his small farm.
            A. a few                         B. a little                           C. little                 D. a lot
153/ They always play some ___________ such as soccer and badminton after school.
            A. music                         B. tennis                           C. homework                 D. sports
154/ -A: What about ___________to school on foot? – B: That’s a good idea.
            A. travel                         B. to go                             C. go                          D. going
155/ ___________Sunday morning, I’m going to see a cartoon on TV.
            A. At                               B. In                                  C. On                D. To
156/ His hen produces ___________eggs and his cow produces ___________milk.
            A. a little/a few             B. a lot/a little                  C. many/a few              D. a few/a little
157/ After the exams we have three days off. What ___________you ___________ on these days?
            A. are/go to do              B. are/doing                     C. do/do               D. are/going to do
158/ You ___________eat too much fat. It isn’t good for your health.
            A. should                       B. shouldn’t                     C. must                        D. can
159/ All of her friends, she is the ___________.
            A. small                          B. tall                                C. short             D. smallest
160/ – A: What do you do ___________it is hot? – B: I stay home and watch TV.
            A. which                        B. where                           C. how               D. when
161/ Is Ho Chi Minh City ___________than Hanoi?      A. big    B. small    C. bigger      D. large
162/ Nam often ___________to the movies on Sundays.
            A. go                               B. goes                              C. going               D. is going
163/ The sky is dark and there are many dark clouds. It ___________.
            A. is going to rain         B. will rain                       C. is raining                D. can rain
164/ – A: ___________are you going to stay with your aunt? –B: For two weeks.
            A. How much                B. How long                    C. How often              D. How many         
165/ – A: ___________rice do you want? –B: Two kilos.
            A. How long                  B. How often                   C. How much             D. How many          
166/ – A: ___________does she wash her hair? –B: Four times a week.
            A. How much                B. How long                    C. How often            D. How many
167/ – A: What’s her personality? – B: It’s___________.
            A. China                         B. Vietnam                       C. Canadian              D. France
168/  Mr. Hung is going to ___________some photos of the beautiful mountains.
            A. write                          B. do                                 C. take                     D. make
169/ – A: What’s the ___________of Pleiku City? – B: It’s over 200 thousand people.
            A. populate                    B. populous                     C. population            D. populating
170/ – A: ___________is a dozen eggs? –B: 20.000 dong
            A. How much                B. How often                   C. How long             D. How many
171/ – A: How ___________is the Great Wall in China? – B: It’s over 5000km.
            A. thick                          B. high                              C. long                     D. short
172/ There are ___________apples on the table.     A. a            B. an       C. any        D. some
173/ In Vietnam, we have big forests but we don’t have any___________.
            A. rivers                         B. deserts                         C. mountains               D. lakes
174/ ___________you speak French?  -No, I don’t. I speak Japanese.
            A. Would                       B. Can                               C. Do                    D. Are
175/ We are free tonight. We ___________ our great grandmother.
            A. am going to visit      B. are going to visit        C. am visiting          D. are going visit
176/ The boys usually go ___________in the lake behind the school library.
            A. swimming                 B. shopping                     C. camping               D. walking
177/ Ho Chi Minh City is ___________city in Vietnam.
            A. big                              B. very big                       C. bigger         D. the biggest
178/ My sister is ______aerobics at the moment.     A. having   B. doing   C. playing  D. making
179/ ___________are you going to do this summer vacation?
            A. What                          B. When                           C. Who                 D. Why
180/ We don’t want ___________ to Hue.           A. go      B. to go       C. going    D. goes
181/ I often listen ___________music ___________my free time.
            A. to/in                           B. of/at                             C. in/to                      D. for/in
182/ My brother likes ___________in the mountain.    A. walking    B. walks  C. to walk  D. walk
183/ – A: ___________your brother like playing soccer? –B: Yes, a lot.
            A. are                              B. Do                                C. Is                D. Does
184/ My sister can’t play volleyball. She ___________plays volleyball.
            A. always                       B. usually                         C. sometimes              D. never
185/ – A: What about ___________soccer this weekend? –B: That’s a good idea!
            A. to play                       B. play                              C. plays                 D. playing
186/ I’m hungry now. Let’s ___________to the canteen.     A. go     B. goes    C. going    D. to go
187/ Nam and I________ now. We are swimming in the river.
            A. are studying             B. is studying                   C. isn’t studying       D. aren’t studying
188/ This sign says “Stop!” We ________ go straight ahead.
            A. can                             B. should                          C. must                 D. must not
189/ They are going to New York ________ plane.      A. in    B. by       C. with      D. on
190/ Are there ________ stores on the street?      A. a          B. an               C. any       D. some
191/ – A: ________ do you go to school every day? – B: I walk.
            A. How                           B. By what                       C. How many            D. How by
192/ – A: “Can Nga play volleyball?”  - B: “No, ________”
            A. she mustn’t               B. she can’t                      C. she isn’t         D. she doesn’t
193/ How many floors ________ in your school?
            A. there are                    B. is there                         C. are there         D. isn’t there
194/ Let’s ________ fishing this weekend!         A. goes           B. to go        C. going    D. go
195/ These are my note books, and those are ________.
            A. you                            B. your                              C. yours                D. your’s
196/ – A: ________ is the fifteen-minute news on television? – B: At seven o’clock.
            A. What time                 B. Where                          C. Who                D. How
197/ Don’t be late ________ your school!   A. on             B. at             C. to       D. for
198/ – A: ________ is that? – B: It’s a pencil.      A. How many     B. How      C. Who     D. What
199/ She usually________ to the radio in the morning.
            A. listen                          B. watches                        C. listens               D. sees
200/ ________ does your aunt work? - She works in a bank.
            A. What                          B. Where                          C. When          D. How
201/ – A: ________ you like a drink? –B: Yes, please.
            A. What                          B. Would                          C. How                 D. Are
202/ I need a large ________ of toothpaste.       A. bar      B. can            C. tube      D. box
203/ What about ________ to the farm on Sunday?     A. travel     B. go        C. going     D. come
204/ We have English on Tuesday and Saturday. We have it ________ a week.
            A. once                           B. twice                            C. ten times           D. three times
205/ Nam loves ________ cartoons after dinner.
            A. meeting                     B. seeing                          C. to watch     D. watching
206/ I’m tired. I’d like ________ for a rest.
            A. sit down                    B. sitting down                C. to sit down        D. to sitting down
207/ What about ______________ soccer this weekend, Lan?
            A. play                            B. plays                             C. to play     D. playing
208/ - Mom: Are there any onions on the table? - Phuong: ______________.
            A. No, there are             B. No, there isn’t             C. Yes, there are          D. Yes, there aren’t
209/ -How much ______________ does he want? – One kilo, please.
            A. cabbages                    B. potatoes                       C. beef                    D. carrot
210/ Mai is ______________ her homework at the moment.
            A. doing                          B. playing                         C. going                        D. visiting
211/ Nam is ______________. He’d like to sit down. ( A. tired           B. cold    C. hungry     D. full)
212/ -______________ is his hair? – It’s brown.
            A. What                          B. What color                  C. Where                D. Which
213/ -What’s your ______________? – I’m Vietnamese.
            A. language                    B. country                        C. nationality              D. name
214/ A ______________ of noodles is 12.000 dong.    (A. bar             B. bottle         C. box D. bowl )
215/ Nga doesn’t want ______________ to Huong Pagoda by bike because it’s too hot.
            A. to going                     B. go                                 C. going D. to go
216/ Mai: ______________ go to Huong Pagoda? Ba: That’s a good idea.
            A. Why don’t we           B. Do you                         C. What about                 D. Let’s
217/ What’s ______________ like in the spring? – It’s warm.
            A. weather                      B. winter                           C. the weather          D. the winter
218/ Miss. Chi is very beautiful. She has ______________.
            A. black long hair          B. long black hair            C. hair long black          D. black hair long
219/ I am thirsty. I would like ______________ can of soda.    A. a      B. an     C. some      D. any
220/ He isn’t fat. He is ______________.    (A. short    B. heavy         C. tall D. thin )
221/ My father is going to travel to Ha Noi ______________.
            A. at present                   B. every day                     C. tomorrow D. now
222/ Do ______________ like cold weather?   (  A. they          B. he   C. she D. your brother )
223/ Mexico is ______________ city in the world.
            A. the bigger                  B. the biggest                   C. biggest       D. bigger thanTRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618 - Hotline: 0902641618


 
");