Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

Thì Hiện Tại Đơn ( Simple Present) và Cách sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
·         Dùng để diễn tả thói quen hoặc những việc thường xuyên xảy ra ở hiện tại
Ex: We go to work every day.  (Tôi đi làm mỗi ngày) My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dạy sớm.)
·         Dùng để diễn tả những sự vật, sự việc xảy ra mang tính quy luật
Ex:  This festival occurs every 4 years. (Lễ hội này diễn ra 4 năm một lần.)
·         Dùng để diễn tả các sự thật hiển nhiên, một chân lý, các phong tục tập quán, các hiện tượng tự nhiên.
Ex: The earth moves around the Sun. (Trái đất quay quanh mặt trời)
·         Dùng để diễn tả lịch trình của tàu, xe, máy bay,…
Ex: The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu khởi hành lúc 8 giờ sáng mai.) 
Thể
Động từ “tobe”
Động từ “thường”
Khẳng định
(+)   S + am/are/is + ……
I + am  ;   We/ You/ They  + are; He/ She/It  + is
Ex:  I am a student. (Tôi là một sinh viên.)  
(+)   S + V(e/es) + ……
I / We/You/They  +  V1 (nguyên mẫu)
He/ She/ It  + V (s/es)
Ex:  He often plays soccer. (Anh ấy thường xuyên chơi bóng đá)
Phủ định
(- ) S + am/are/is + not +…
is not = isn’t ; are not = aren’t
Ex:  I am not a student. (Tôi không phải là một sinh viên.)  
(-)  S + do/ does + not + V1 +…..
do not = don’t; does not = doesn’t
Ex:  He doesn’t often playsoccer. (Anh ấy không thường xuyên chơi bóng đá)  
Nghi vấn
(?) Yes – No question
Am/ Are/ Is  (not) + S + ….?
A:  Yes, S + am/ are/ is.
B: No, S + am not/ aren’t/ isn’t. Ex:  Are you a student?
Yes, I am. / No, I am not.
(?) Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)
Wh + am/ are/ is  (not) + S + ….?
Ex: Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)  
(?) Yes – No question:
Do/ Does (not) + S + V1..?
A:  Yes, S + do/ does.
B:  No, S + don’t/ doesn’t.
Ex:  Does he play soccer? Yes, he does. / No, he doesn’t.
(?) Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi) Wh + do/ does(not) + S + V1)….?
Ex: Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)
Lưu ý
Chia động từ ngôi thứ 3 số ít bằng cách thêm “s/es” vào sau động từ nguyên thể
*  Hầu hết các động từ được chia bằng cách thêm “s” vào sau động từ nguyên thể (V1)
*  Thêm “es” vào những động từ có tận cùng là: ch, sh, s, ss, x, z, o
Ex: watch  – watches ;  miss – misses ; Wash – washes ; fix– fixes ; go- goes
Động từ kêt thúc bằng “y” thì có 2 cách chia : 
+Trước “y” là môt nguyên âm thì ta giữ nguyên và thêm “S”: play  =>  plays +Trước “y” là môt nguyên âm thì ta chuyển “y” -> “i”+ es: try  => tries  

·         Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).
·         Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm)
·         Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lần / hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)
Bài 1: Điền trợ động từ:
I ………. like tea.
He ………. play football in the afternoon.
You ………. go to bed at midnight.
They……….do the homework on weekends.
The bus ……….arrive at 8.30 a.m.
My brother ……….finish work at 8 p.m.
Our friends ………. live in a big house.
The cat ………. like me.
Bài 2: Chọn dạng đúng của từ
I catch/catches robbers. My dad is a driver.
He always wear/wears a white coat.
They never drink/drinks beer.
Lucy go/goes window shopping seven times a month.
She have/has a pen.
Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.
She teach/teaches students.
Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc
She (not study) ………. on Saturday. He (have) ………. a new haircut today. I usually (have) ……….breakfast at 6.30. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings. I like Math and she (like)……….Literature. My sister (wash)……….dishes every day. They (not/ have)……….breakfast every morning.
Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ trong ngoặc:
My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________ He (stay) up late? (sometimes) => ____________ I (do) the housework with my brother. (always) => ____________ Peter and Mary (come) to class on time. (never) => ____________ Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________ You (go) shopping? (usually) => ____________ She (cry). (seldom) => ____________ My father (have) popcorn. (never) => ____________
Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh
Eg: They / wear suits to work? =>Do they wear suits to work?
she / not / sleep late at the weekends =>________
we / not / believe the Prime Minister =>________
you / understand the question? =>________
they / not / work late on Fridays =>________
David / want some coffee? =>________
she / have three daughters =>________
when / she / go to her Chinese class? =>________
why / I / have to clean up? =>_______
Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:

My cousin, Peter (have)………..a dog. It (be)………..an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be)………..Kiki and it (like)………..eating pork. However, it (never/ bite)………..anyone; sometimes it (bark)………..when strange guests visit. To be honest, it (be)………..very friendly. It (not/ like)………..eating fruits, but it (often/ play)………..with them. When the weather (become)………..bad, it (just/ sleep)………..in his cage all day. Peter (play)………..with Kiki every day after school. There (be)………..many people on the road, so Peter (not/ let)………..the dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)………..naughty, but Peter loves it very much.

Đáp án (Answers) :
Bài 1: Điền trợ động từ:
I don’t like tea.
He doesn’t play football in the afternoon.
You don’t go to bed at midnight.
Theydon’t do the homework on weekends.
The bus doesn’tarrive at 8.30 a.m.
My brother doesn’tfinish work at 8 p.m.
Our friends don’t live in a big house.
The cat doesn’t like me
Bài 2: Chọn dạng đúng của từ
I catch/catches robbers. My dad is a driver.
He always wear/wears a white coat.
They never drink/drinks beer.
Lucy go/goes window shopping seven times a month.
She have/has a pen.
Mary and Marcus cut/cuts people’s hair.
Mark usually watch/watches TV before going to bed. Maria is a teacher.
She teach/teaches
Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc
She dosen’t study on Saturday. He has a new haircut today. I usually have breakfast at 6.30 Peter doesn’t study|does not studyvery hard. He never gets high scores. My mother often teachesme English on Saturday evenings. I like Math and she likes My sister washesdishes every day. They don’t have|do not havebreakfast every morning.
Bài 4: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc và hoàn thành câu
=> My brothers often sleepon the floor.
=> Does hesometimes stay up late?|Does he stay up late sometimes?
=> I always dothe housework with my brother.
=> Peter and Mary never cometo class on time.
=> Why doesJohnson always get good marks?
=> Doyou usually go shopping?
=> She seldom cries.
=> My father never has
Bài 5 Viết lại câu hoàn chỉnh
She doesn’t sleep late at the weekends.
We don’t believe the Prime Minister.
Do you understand the question? They don’t work late on Fridays.
Does David want some coffee? She has three daughters.
When does she go to her Chinese class?
Why do I have to clean up?
Bài 6: Hoàn thành đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ:
 My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail and big black eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like|doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let|doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618- 0902641618 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
");