Wellcome to Royal International School - Trường Đào Tạo Ngoại Ngữ Hoàng Gia - Trường đào tạo và phát triển Anh Ngữ đỉnh cao với các chương trình đào tạo hấp dẫn : Anh Văn Thiếu Nhi - Anh Văn Giao Tiếp - Luyện Thi TOEIC - IELTS... Liên Hệ Hotline Để Được Hỗ Trợ:0937.26.1618

học tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

dạy tiếng Anh thiếu nhi Gò Vấp

Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

NGỮ PHÁP + BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM

TIẾNG ANH LỚP 7
 NGỮ PHÁP + BÀI TẬP CẢ NĂM

- a lot of
                     + N đếm được và không đếm được
- lots of
- many +  N danh từ đếm được số nhiều
- much + N không đếm được
Ex: She has lots of / many books.
      There is a lot of / much water in the glass.
- Tính từ ngắn:            S + be + adj + er + than  …..         I am taller than Tuan.   
- Tính từ dài:               S + be + more + adj + than ….      My school is more beautiful than your school.  
- Tính từ ngắn:            S + be + the + adj + est …..            He is the tallest in his class.
- Tính từ dài:               S + be + the most + adj ….            My school is the most beautiful.
- good / well                better              the best
- bad                            worse               the worst
- what                                      cái gì
- where                                    ở đâu
- who                                       ai
- why                                       tại sao
- when                                     khi nào
- how                                       như thế nào
- how much                             giá bao nhiêu
- how often                              hỏi tần suất
- how long                               bao lâu
- how far                                  bao xa
- what time                              mấy giờ
- how much + N không đếm được                  có bao nhiêu
- how many + N đếm được số nhiều               có bao nhiêu
Ex: ______________ do you learn English?  - Twice a week.
      _______________ have you learn English? – For two years.
      _______________ is it from your house to your school? – It’s 3 km
      ________________ are you? – I’m fine. Thanks.
      ______________ is your mother? – She is forty.
      ______________ do you go to the market? – To buy some food.
      _______________ is a pen? – it’s 3,000 dong.
      _______________ chairs are there in the class? – There are twenty.
      _______________ do you get up? – At 6 a.m.
Thì
Cách dùng
Dấu hiệu
Ví dụ
SIMPLE PRESENT
(Hiện tại đơn)
- To be: thì, là, ở
KĐ: S + am / is / are
PĐ: S + am / is / are + not
NV: Am / Is / Are + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V1 / V(s/es)
PĐ: S + don’t/ doesn’t + V1
NV: Do / Does + S + V1 …?
- chỉ một thói quen ở hiện tại
- chỉ một sự thật, một chân lí.

- always, usually, often, sometimes, seldom, rarely (ít khi), seldom (hiếm khi), every, once (một lần), twice (hai lần)
- She often gets up at 6 am.
- The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở hướng Đông)

PRESENT CONTINUOUS
(Hiện tại tiếp diễn)
KĐ: S + am / is / are + V-ing

PĐ: S + am / is / are + not + V-ing

NV: Am / Is /Are + S + V-ing?
- hành động đang diễn ra ở hiện tại.


- at the moment, now, right now, at present
- Look! Nhìn kìa
- Listen! Lắng nghe kìa

- Now, we are learning English.
- She is cooking at the moment.
SIMPLE PAST
(Quá khứ đơn)
- To be:
KĐ: I / He / She / It + was
         You / We / They + were
PĐ:  S + wasn’t / weren’t
NV: Was / were + S …?
- Động từ thường:
KĐ: S + V2 / V-ed
PĐ: S + didn’t + V1
NV: Did + S + V1 ….?
- hành động xảy ra và chấm dứt trong quá khứ.

- yesterday, last week, last month, …ago, in 1990, in the past, …

- She went to London last year.
- Yesterday, he walked to school.
SIMPLE FUTURE
(Tương lai đơn)
KĐ: S + will / shall + V1
           I will = I’ll
PĐ: S + will / shall + not + V1
         (won’t / shan’t + V1)
NV: Will / Shall + S + V1 …?
- hành động sẽ xảy ra trong tương lai

- tomorrow (ngày mai), next, in 2015, tonight (tối nay), soon (sớm) ….

- He will come back tomorrow.
- We won’t go to school next Sunday.
* Một số động từ bất qui tắc khi chia quá khứ đơn:
Nguyên mẫu
Quá khứ
Nghĩa
- be
- was / were
- thì, là, ở
- go
- went
- đi
- do
- did
- làm
- have
- had
- có
- see
- saw
- nhìn thấy
- give
- gave
- cho
- take
- took
- lấy
- teach
- taught
- dạy
- eat
- ate
- eaten
- send
- sent
- gửi
- teach
- taught
- dạy
- think
- thought
- nghĩ
- buy
- bought
- mua
- cut
- cut
- cắt, chặt
- make
- made
- làm
- drink
- drank
- uống
- get
- got
- có, lấy
- put
- put
- đặt, để
- tell
- told
- kể, bảo
- lttle
- less
- ít hơn

- first                            - eleventh                                 - twenty-first   
- second                       - twelfth                                   - twenty-second          
- third                           - thirteenth                               - twenty-third
- fourth                        - fourteenth                              - twenty-fourth
- fifth                           - fifteenth                                 - twenty-fifth
- sixth                          - sixteen                                   - ……………
- seventh                      - seventeenth                           - …………..
- eighth                        - eighteenth                              - …………..
- ninth                         - nineteenth                              - …………..
- tenth                          - twentieth                              - thirtieth
- What + a / an + adj + N!
Ex: What a beautiful house!
       What an expensive car!
* chỉ nơi chốn:
- on                                          - next to              
- in (tỉnh, thành phố)                - behind
- under                                     - in front of
- near (gần)                              - beside (bên cạnh)
- to the left / the right of           - between        
- on the left (bên trái)               - on the right (bên phải)
- at the back of (ở cuối …)       - opposite
- on + tên đường                               
- at + số nhà, tên đường

* chỉ thời gian:
- at + giờ                      - in + tháng, mùa, năm
- on + thứ, ngày           - from …to
- after (sau khi)            - before (trước khi)
Ex: at 6 o’clock
      in the morning / in the afternoon / in the evening
      in August, in the autumn, in 2012
      on Sunday, on 20th July
      from Monday to Saturday
* chỉ phương tiện giao thông: by; on
Ex: by car; by train, by plane
      on foot.

- Let’s
- Should we                      + V1 …
- Would you like to
- Why don't you
- What about  / How about + V-ing ...?
Ex: What about watching TV?
                       
Câu trả lời:      - Good idea. / Great (tuyệt) / OK / - I’d love to.
                        - I’m sorry, I can’t.
                        Ex: Let’s go to the cinema.
       Should we play football?
       Would you like to go swimming?
9.  Lờihướng dẫn (chỉ đường):
- Could you please show me / tell me the way to the ….., please?
- Could you tell me how to get to the ….?
- go straight (ahead) đi thẳng
- turn right / turn left  quẹo phải / quẹo trái
- take the first / second street on the right / on the left    quẹo phải / trái ở con đường thứ nhất / thứ hai
Ex: - Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please?
- OK. Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in
front of you

10. Hỏi giờ:                 What time is it?
                            What’s the time?
                            Do you have the time?
- Giờ đúng:      It’s + giờ + phút
- Giờ hơn:       It’s + phút + past + giờ   hoặc  It’s + giờ + phút     
                                                - Giờ kém:       It’s + phút + to + giờ  hoặc  It’s + giờ + phút  

11. Mất bao lâu để làm gì:
    How long does it take + (O) + to V  => It takes  + (O) + thời gian + to V…
Ex: How long does it take you to do this homework?
       ------------------------------------------------------------

12. Hỏi về khoảng cách:
    How far is it from ………………to ……………? => It’s about + khoảng cách

13. Cách nói ngày tháng:      Tháng + ngày           
                             Hoặc the + ngày + of + tháng        
Ex: May 8th
      the 8th of May

14.  Have fun + V_ing: Làm việc gì một cách vui vẻ           

16.  Hỏi giá tiền:         How much + is / are + S ?  => S + is / are + giá tiền
                                    How much + do /does + S + cost ?   => S + cost(s) + giá tiền

                                                Số đếm - N(đếm được số ít)
                                                - 15-minute break (có dấu gạch nối và không có S)

- S + should / shouldn’t
- S + ought to                             + V1
- S + must                                                       

EXERCISE
I. Điền giới từ phù hợp:
1/ Do you go .. . . . . school . . . . . . .. . . . . foot or . . . . . . . . . .bike?
2/ My house is . . . . . . . Le Loi Street, her house is . . . . . . . . . 9 Le Lai Street.
3/ We are living . . . . . . . . . our parents . . . . . . .  . . . . Quang Ngai town.
4/ I’m . . . . . . . . . . . . . . . . class 7A.
5/ Dictionaries are . .. .. . . . the shelves . . . . . . the left . . .. . . . . . . the room.
6/ She is interested . .  . . . .  .  . literature, but we are fond . . . .. . .  . . . . Math.
7/ My birthday is . . . . . . . . . . . . . . . . May first.
8/ Is Lan’s birthday . . . . . . . . . . . . . . . . March.
9/ Yen has Math and Music . . . . . . . . . . . . . . . . Monday.
10/ Tom is good . . . . . . . . . . . . . . . . physics.
11/ What do you often do . . . . . . . . . . . . . . . . recess?
12/ Tom lives . . . . . . . . . . . .  the city, but Mary lives . . . . . . . . . . . . . . . . on a farm.
II. Cung cấp dạng đúng của động từ:
1/ It (rain)……… heavily now. You should (stay)…………… at home and (read) ………books.
2/ What are you (do) …………………………………………at the moment?
- I (write) ………………………………….an essay.. .
3/ Where Lan and Ba (go) ……………tomorrow? They (visit) …………....the Museum.
4/ You (have) ……………………………………………………Geography next Friday.
5/ What about (play) ………………………………a game of chess?
6/ It takes her 10 minutes (make) …………………………….this toy.
7/ She (be) ……………………………..ten on her next birthday.
         8/ I (meet) …………………………..you soon.
9/ Why don’t we (hold) ………………………a party?
11/ Let’s (go) ……………………………camping.
12/ They (practice) ……………………………….playing the guitar in the music room now.
13/ We shouldn’t (waste) ………………………….water.
14/ I’d like (drink) ……………………………..some orange juice.
15/ Hoa usually (do) ……………………………..aerobics early in the morning.
17/ Would you like (come……………………………… to my house for lunch?
18/ They (go) ………………………..to visit Hue next summer.
III. Sắp xếp lại câu bị xáo trộn:
1/            always / class / time / we / to / come / on.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/            hours / week / often / does / how / he / many / a / work?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/            not / American / uniforms / do / usually / school / wear / students.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/            10:00 / at / Wednesday / Science / Nam / class / on / has.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         5/            interesting / I / because / Math / it / like / is.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6/            like / what / does / subject / best / Tom?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7/            you / work / to / want / we / with.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8/            Know / you / do / likes / he / how / meat?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9/            There / excuse / a / ! / post / is / me / near / office / here?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10/          That / you / the / , / want / is / post / letter / to / Mai?
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11/          Is / interested / Mai / experiments / doing / in.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12/          him / tell / I’ll / please / call / after / 5 / again.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         13/          Huong / be / November 20th / , / twelve / on / will / Saturday.
→ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Kết hợp A với B sao cho phù hợp:
A

B
1. What are you doing?
2. What do you usually do after school?
3. What should I do to have a good health?
4. Why don’t you take a rest? You look tired.
5. What sport does your brother like doing?
6. What are you going to do after the course?
7. Should we go to the beach? It’s a beautiful day.
8. How often does he play video games?

a. I’m going to get a job.
b. I often watch TV.
c. Twenty minutes a day.
d. Yes, may be I will.
e. You should take physical exercises.
f. That’s a good idea. Let’s buy some food and drinks.
g. I’m playing the guitar.
h. My brother likes playing soccer.
* Answer:          1 + . .  . . ;        2 + . .  . . ;        3 + . .  . . ;        4 + . .  . . ;       
5 + . .  . . ;        6 + . .  . . ;        7 + . .  . . ;        8 + . .  . . .                   
V. Đặt câu hỏi:
1/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- She jogs 5 kilometers a day.
2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- It’s about 200 meters from my school to the post office.
3/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- The dictionary is 200,000 dong.
4/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- I’d like some local stamps and a phone card.
5/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tim is my pen pal in England.
6/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- I need a phone card to phone my parents.
7/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Mr. Viet is a farmer.
8/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Lan often goes to the library in her free time.
9/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- My mother is cooking in the kitchen at the moment.
10/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nam likes playing soccer after school.
11/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- I go to the movies twice a month.
         12/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Hoa will be twelve on her next birthday.
13/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Nam’s favorite subject is Electronics.
14/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- The shoes cost 50,000 dong.
VI. Viết câu tương đương:
1/ What about going to the movies?
→ Why . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/ Where does she live?
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/ What do you do?
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/ The dress is very old.
→ What . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
5/ What subject does she like best?
→ What is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6/ How much is the hat?
→ How much does . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?
7/ Lan is taller than Hoa.
→ Hoa is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         8 . No one in the group is taller than Trung.
 → Trung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        9. I get to work in half an hour.
         → It takes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        10.  How much is this dictionary?
         → How much does  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        11. How about eating out tonight in a restaurant  → Why don’t we  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII. Chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống:
1/ Her new school is different . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her old school.
A. of                                 B. with                                    C. from                        D. at
2/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is it from your house to the market?
A. How old                      B. How                       C. How far                  D. How long
3/ Is there a picture on the wall? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. Yes, there be.              B. Yes, there is.           C. Yes, there is not.     D. No, there is
4/ He works . . . . . . . . . a hospital. He takes care . . . . . . . . . . . . . patients.
A. in / for                          B. in / of                      C. at / for                     D. for / with
5/ What does your father do? . . . . . . . . . . . .  . . . . .
A. He’s farmer.                B. He does a farmer.   C. He’s a farmer.         D. He do a farmer
6/ His car is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the shop.
A. front of                                    B. behind                     C. next                         D. near to
VIII. Complete these sentences with comparative or superlative:
1.      This dress is the ………………………………of three dresses. (expensive)
2.      Vietnamese students work ……………hours than American students. (few)
3.      He has ……………………………….. money than his wife. (much)
4.      Summer holiday is …………than Tet holiday. It’s the ……… holiday (long)
5.      Tom is ………………………… than Peter (intelligent)
6.      My father drinks …………………………….. beer than his friends (little)
7.      Your watch is ………………….. than my watch (good)
 9. Nam is ………………………..in his class (tall)
10. Ho Chi Minh city is ………………………than  Ha Noi (big)
11. Her English is ………………………….than my English (good)
12. Winter is …………………………….season in the year (cold)
XVI. Correct form of verbs in the brackets:
  1. Could you (show) ……………….. me the way to the bus stop ?
  2. Lan and Hoa (go) ……………….to the post office now.
  3. Liz (need) …………………………. some stamps and envelopes.
  4. Hoa needs (buy)………………. a phone card .
  5. I (mail)…………………… this letter tomorrow .
  6. He (phone)………………..his parents three or four times a week.
  7. Nam wants (send) …………………this postcard to his penpal.
  8. We would like (visit) ……………….. Ngoc Son temple.
  9. Lan likes (play) ………………………. volleyball.
 ***********************************************************
1………….. did she go to the dentist  last week ?  - Because she had a toothache .
          a. What                          b. Why                            c. Where                          d. Who
2. Spinach is very good …………. you but you must wash it …………………….
          a.  at / careful                 b. at / carefully                 c. for / careful                  d. for  / carefully
3. We need some apples, oranges, bananas. Let’s go to the ……………………...
          a. meat stall                    b. food stall                      c. fruit stall                       d. vegetable stall
4. He prefers playing soccer ………………… reading books
          a. on                               b. of                                 c. in                                 d. to
5. We won’t attend the meeting tomorrow and  he will ………………………………... .
          a. so                               b. too                               c. either                            d. neither
6. ……………. is your bother ? – He is 1,70 meters .
          a. How tall                     b. How old                      c. How heavy                  d. How weight
8. He ought to finish his homework before he plays tennis .
          a. must                           b. should                          c. can                               d. will
9. Most of the world’s surface is ……………………………………………………………….
          a. land                            b. mountain                     c. water                            d. river
10. Would you like to go to the movies  with me ? ………………………………
          a. Yes, please                 b. Yes, I’d love to            c. Yes, I do                      d. You are welcome
11. What kind of ……………….. do you like ? – I like pop music .
          a. news                           b. music                           c. TV programs               d. sports
12. Lan lived in  Ho Chi Minh city three months ago  , Now she …………….. the noise in the city .
          a. use                              b. uses to                         c. used to                         d. is used to
13.  All Children should …………………… outdoor and develop their social skills .
          a. play                            b. to play                         c. playing                         d. plays
14. General Giap  is famous ………………….. the People’s Army of Viet Nam.
          a. of lead                        b. of leading                    c. for leading                   d. for lead .
15. Stop , please . That is too ………………….coffee . Hoa told Hung .
          a. many                          b. lots of                          c. much                            d. little

B / READING (3,5pts):
I .Read and complete  the passage with the words in the box (1,5 pts):
Popular   -      small     -     pair       -     to      -     are –     strongest     –  free
              Today, badminton becomes a very (0) ……popular……… sports activity. It spreads quickly from  the city (1 )…  ……….. the countryside. People need only a (2) ……….……. of  rackets, a shuttlecock, a net and a (3)  ………………… piece of land to play  the game. Two or four players hit the shuttlecock over the net with their rackets. People can play badminton in their (4) ………………….time or in a competition. Now, there (5) ……………….  many badminton competitions and even a World Cup. One of the (6) …………  countries in badminton is Indonesia.
*)  Notes: Racket: vợt, Net: Lưới
1. What                         awful  restaurant!
                        a. an                  b. a                             c. one                           d. the
2. We ……….. English at the moment.
      a. are learn       b. learn                       c. learning                    d. are learning
3. This dress is the                                expensive of the four dresses.
            a. best              b. more                        c. most                         d. the most
4.                     is it from here to school?
     a. How long     b. How high                c. How far                   d. How
5. What about …………… games?
      a. play              b. playing                    c. to play                      d. to playing
6. He writes articles for a newspaper. He is a                   .
                        a. journalist      b. teacher                     c. doctor                      d. musician
7. Minh____________ television every  night.
                        a. watchs         b. watches                   c. watching                  d. to watch
8. I’d like …………… some stamps for overseasmail.
                        a. buy               b. to buy                     c. to buying                  d. buying
9. She  ____________ thirteen years old next week.
                        a. will              b. be                            c. is                              d.  will be
10. Her new school is ____________than her old school.
                        a. very big                   b. big                           c. bigger                      d. biggest 
11. My mother always drives                      .
 a. careful                                 b. carefuly                   c. carefully                   d. slow
12. You ought                          to the dentist’s.
 a. to go                                   b. go                            c. going                       d. went
13. How                       is your brother ? _ He’s 1.70 meters.
 a. high                                                b. tall                           c. weight                      d. heavy
14. She                         her teeth three times a day.
 a. brush                                   b. brushs                      c. brushes                    d. brushed
15. Stop, please. That is too                      coffee.
 a. many                                   b. lots of                      c. little                          d. much
16. A balanced diet is good                    your health.
 a. to                                        b. with                         c. in                             d. for
17. It took us an hour               to Nha Trang.
 a. to drive                               b. drive                        c. driving                     d. drove
18__________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!
a. How about                           b. Let’s                        c. What about              d. A&C are correct
19. Students have two __________each day.
a. 20-minutes breaks                b. 20-minute breaks     c. 20-minute break       d. 20-minutes break
20. __________do you go to bed? - At nine.
a. What                                    b. When                       c. What time                d. Where
21. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.
a. the smaller                           b. smaller                     c. smallest                    d. small
22. Which is the eighth month of the year?
a. September                            b. February                  c. November                d. August
23. -Where ____________________ from ? –England.
a. is she                                    b. does she come         c. will she be               d. A & B are correct
24. In the future, robots and machines __________all the work for us.
a. are doing                              b. will do                     c. does                         d. do
25. Look! Here is Nam. He __________the guitar in the room.
a. play                                      b. plays                        c. is playing                 d. will play
26. She __________some of her friends to her birthday party next week.
a. invites                                  b. inviting                    c. will invite                 d. going to invite
27. I have English class __________seven o’clock __________Monday.
a. at / on                                   b. on / on                     c. in / at                        D. at / at
28.  __________a lovely living room!
a. How                                    b. What                        c. It                              d. When
29. Let’s __________to school.
a. going                                   b. to go                        c. go                            d. goes
30. Mr. Jones has __________summer vacation every year.
a. a three-week                        b. a three weeks           c. a three- weeks         d. a week- three
31. It take me ten minutes to go to school every day.
           A                     B                 C               D
32. I’ll go and seeing mom and dad on their farm.

       A                 B                 C                 D

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HOÀNG GIA
..............................................................................................................................................
Trụ Sở TPHCM: 61 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Bình Dương: A1B101 CC Becamex, KDC Việt Sing, P.An Phú, TX.Thuận An, BD
Website: www.truonghoanggia.edu.vn - Email: truonghoanggiasaigon@gmail.com
Điện thoại: 0937261618

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
");